Бременност

Препоръки за повишаване на раждаемостта и подкрепа на родителството в България

Препоръки за повишаване на раждаемостта и подкрепа на родителството в България

Сдружение „ЛОРДЕС” е изпълнител по Договор № BG05SFOP001-2.009-0142-C01, проект „Насърчаване на гражданското участие в политиките за подобряване на демографското развитие в България” по програма „Добро управление”. Проектът се финансира, както следва: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране. Неговото изпълнение включва редица дейности, сред които информационни кампании и кръгли маси, публикации в електронни медии и отпечатване на различни информационни материали.

Изпълнението на проекта включва, също така и изготвянето на Анализ с изводи и препоръки за по-ефективна гражданска намеса в демографската политика на България. Целта на Анализа е да представи потребностите на заинтересованите страни и целевите групи – бъдещиродители, настоящи родители, бизнес и държавна администрация, и да начертае възможности за тяхното удовлетворяване, за да се противодейства на демографския срив, да се стимулира раждаемостта и да се подкрепи родителството у нас. За целта беше изготвен и Доклад, включващ добри практики и иновативни решения за подобряване на гражданското участие при формулиране на политики.

В предходните публикации успяхме да разгледаме актуализираната национална стратегиязадемографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.), законовите форми на гражданска активност, какво представлява мониторинга на публични политики, причините за демографския спад и тенденциите в демографското развитие у нас, приложението и резултатността на добри практики в посока активното гражданско въвличане в публични политики в други страни, различните направления от Анализа по проекта, както и направените обобщения и изводи, базирани на анкетното проучване. В този материал ще изведем Препоръките към целевите групи, целящи повишаване на раждаемостта и подкрепа на родителството в България.

Цялата статия можете да прочетете тук

всички статии