Новини

Какво трябва да знаем за профилактичните дейности при деца на възраст от 0 до 7 години?

Какво трябва да знаем за профилактичните дейности при деца на възраст от 0 до 7 години?

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е разработила програма „Дет-ско здравеопазване”, в която са включени профилактични дейности (прегледи, изследвания, имунизации), задължителни при наблюдението на растежа и раз-витието на детето – от раждането до 18-годишната му възраст. Според избора на родителите програмата може да се изпълнява от общопрактикуващия (личен) лекар на детето или от лекар със специалност „Педиатрия“, ако избраният личен лекар няма придобита специалност по педиатрия.

Избор на личен лекар на детето

 •      След раждането на детето родителите трябва да изберат общопрактику-ващ (личен) лекар за него. Това може да бъде всеки общопрактикуващ лекар или лекар със специалност „Педи-атрия”. За целта те трябва да вземат от районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене регистрацион-на форма за първоначален избор на об-щопрактикуващ лекар или да изтеглят формуляра от сайта на НЗОК (www.nhif. bg – меню „Вие питате“). Формулярът се попълва и се предостави на лекаря, избран от родителите да се грижи за здравето на детето им.
 •      Ако личният лекар не е педиатър, по желание на родителите, за наблю-дение по програма “Детско здравео-пазване”, може да бъде избран лекар със специалност „Педиатрия“. За целта общопрактикуващият (личният лекар) трябва да издаде „Направление за кон-султация или провеждане на съвместно лечение” (бл.МЗ-НЗОК № 3).
 •      Личният лекар трябва да издаде здравноосигурителна книжка на ново-роденото.
 •      Здравноосигурителните права на новороденото възникват от датата на раждането му. Новородените деца, в периода до издаване на ЕГН, се наблюдават от избрания от родителите им ле-кар, за което НЗОК заплаща. В периода до издаване на ЕГН и получаване на здравноосигурителна книжка в регис-трационния формуляр за първонача-лен избор на общопрактикуващ лекар се вписват: рождената дата на детето и   четири нули (ггммдд0000). След като бъде издаден ЕГН на детето, родителите трябва да представят на личния лекар акта за раждане, на база на който той ще коригира данните на детето при него и съответно ще предостави копие от документа в РЗОК, за да бъдат кори-гирани данните и в регистрите на НЗОК.
 • Само личният лекар може да из-вършва имунизациите на детето, съ-гласно имунизационния календар, а педиатърът го наблюдава единствено по програма „Детско здравеопазване“.
 • Ако родителите искат да сменятличния лекар на детето си, могат да го направят в регламентираните кампа-нии през месеците юни и декември. Извън тях това може да стане при извън-редни случаи, като родителите подадат молба до директора на РЗОК, в която подробно да изложат причините, които налагат смяната.
 • Лекарят със специалност „Педи-атрия“, който наблюдава детето по програма „Детско здравеопазване“, може да бъде сменен по всяко време на го-дината, като за целта, личният лекар трябва да издаде ново направление (бл.МЗ-НЗОК № 3).
 •      Личният лекар е задължен да съх-ранява медицинската документация за всички извършени профилактични прегледи и изследвания на пациенти-те, включително извършени и от други лечебни заведения, три години след навършване на 18-годишна възраст за децата.

След изписването от болницата

 •      До 28-ия ден от раждането детето се посещава в дома от личния лекар - в първите 24 часа след изписването му от лечебното заведение, където се е родило и между 14-я и 20-я ден след това. При посещенията се извършва рутинно изследване на здравословното състояние на бебето.
 •      Направеното домашно посещение от личния лекар (педиатъра) не се за-плаща от родителите.

Прегледи и изследвания

 •      Периодично, в съответствие с про-грамата „Детско здравеопазване”, лекарят извършва необходимите прегледи и изследвания, които са безплатни. Те са съобразени със съответната възраст на детето.
 •      Личният лекар трябва да обяви на видно място своя график, в който опре-деля часове за профилактика на деца-та.
 •      Имунизациите се извършват само от общопрактикуващия лекар. Профилактичните прегледи при децата се отнасят към навършена възраст от датата на раждане, а не от последния осъществен преглед.

 Профилактични прегледи при деца на възраст:

 0-1 година

 •      До навършване на детето на 1 годи-на всеки месец се измерват неговото тегло и ръст и се прави оценка на пси-хическото му развитие;
 •      През първите шест месеца след раждането – ежемесечно, а след това един път на деветмесечна и още вед-нъж на едногодишна възраст, се измер-ва обиколката на глава и гърди;
 •      Два пъти годишно – при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст, се прави изследване на албумин в урината;
 •      Два пъти годишно – на шестмесечна и едногодишна възраст, се извършва обща оценка на зрение и на слух;
 •      Два пъти – при навършване на един и четири месеца на детето, е предвиде-но клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия. Ако личният лекар прецени, че е необходимо, ще изда-де направление (бл. МЗ-НЗОК №3) за консултация със специалист ортопед;
 •      От 2013 г. в обхвата на профилак-тичния преглед на деца до 1 година е включено „Ехографско изследване на отделителна система“, което се изършва еднократно на 6-месечна възраст на детето от лекар специалист по „Нефрология“/„Детска нефрология и хемодиализа“, „Урология“ или „Образна диагностика“. За целта личният лекар/ лекарят-специалист по „Педиатрия“, изпълняващ програма „Детско здравео-пазване“, трябва да издаде медицинско направление (бл. МЗ-НЗОК №3) или (бл. МЗ-НЗОК №4). Изследването не се назначава, ако родител на детето заяви писмено пред личния му лекар, че отказва това изследване, след като получи информация от личния лекар за специалистите в страната, които могат да го извършат;
 •      Два пъти годишно – при навършва-не на шестмесечна и едногодишна възраст - се извършва изследване на кръв-та (хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, MCHC) и седимент в урината

1-2 години

 •      Четири пъти годишно – на всеки три месеца - се прави измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди и оценка на психичното развитие на детето.

2-7 години 

 •      Изследването в периода на бърз растеж в детството включва два пъти годишно – на всеки шест месеца – сне-мане на анамнеза и статус и измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди;
 •      Един път годишно - оценка на пси-хическото развитие и изследване на физическото развитие;
 •      Един път на пет години се прави изследване на зрителната острота;
 •      Един път на тригодишна възраст се прави изследване на кръвта (хемогло-бин, брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит, СУЕ);
 •      Един път годишно се назначава изследване за чревни паразити – Ен-теробиус вермикуларис, Аскарис лум-брикоидес, Ламблия интестиналис и Хименолептис нана.

Имунизации

 •      Общопрактикуващият (личният) лекар на детето провежда имунизациите и реимунизациите, съобразно Имунизационния календар на Република Бълга-рия, като указаните срокове за провеж-дането на имунизациите са съобразени с възрастта на детето.
 •     Личният лекар уведомява родителите на децата, подлежащи на задължителни имунизации и реимунизации, за вида и за датата на поредната имунизация.
 •     За прегледите и задължителните имунизации на децата до 18-годишна възраст не се заплаща. НЗОК заплаща дейностите по имунопрофилактика на изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с НЗОК (поставянето на ваксините). Биопродуктите (ваксините) се осигуряват от съответната регио-нална здравна инспекция (РЗИ).

Други дейности, платени от НЗОК, на които децата имат право

 •     Денталните дейности, на които ли-цата до навършване на 18 години имат право и са платени (изцяло или частично) от НЗОК са следните                                                                                                                                        -    обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година, при който доплащат 1.80 лв.;

-  до 4 лечебни дейности за съответ-ната календарна година, като в тях се включват обтурация (без доплащане), екстракция на временен зъб (без доплащане), екстракция на постоянен зъб (без доплащане), лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб (доплащане 4,70 лв.) и до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб (доплащане 12,30 лв.);

-  специализиран хирургичен обстоен преглед (доплащане 1,80 лв.); инци-зия в съединителнотъканни ложи, вкл. анестезия (доплащане 3,00 лв.); екс-тракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезия (доплащане 5,00 лв.); контролен пре-глед след някоя от горните две дейнос-ти (доплащане 0,80 лв.);

- при психично болни лица до 18 го-дини гореизброените дентални дейности се извършват под обща анестезия и са изцяло заплатени от НЗОК, без ограничение на обема.

 •     Всички общопрактикуващи (лични) лекари могат по своя преценка, съо-бразно необходимостта и състоянието на детето, да насочват неограничено деца до 18-годишна възраст за консул-тация от лекар с придобита специал-ност по „Педиатрия“, „Детска гастроен-терология“; „Детска ендокринология и болести на обмяната“; „Детска кардио-логия“; „Клинична алергология и детски болести“; „Детска клинична хематоло-гия и онкология“; „Детска неврология“; „Детска нефрология и хемодиализа“; „Детска пневмология и фтизиатрия“; „Детска психиатрия“; „Детска ревма-тология“ – еднократно за всяко остро състояние.
 •      Направлението за консултация със специалист е валидно до 30 календар-ни дни от издаването му. Специалистът определя колко вторични прегледа да извърши, като техният брой се опреде-ля в рамките на 30 дни от извършване-то на първичния преглед в зависимост от необходимостта на провежданото лечение.

 Трябва ли да заплащат децата потребителска такса

Децата са освободени от заплащане на потребителска такса за оказана извънболнична, болнична и дентална помощ, но заплащат т.нар. такса за взе-мане на биологичен материал в лабо-ратория.

 Източник: https://www.nhif.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всички статии