За мама

Кои са основните фактори, определящи решението за родител?

Кои са основните фактори, определящи решението за родител?

Времето за отглеждане и възпитание на детето, финансовата сигурност и стабилност и подкрепата, която получават от работодателя си – сред основните фактори, определящи решението за родител

Разработването на публичните политики с широкото участие на заинтересованите страни (граждани, бизнес и НПО) е предпоставка за прозрачно и добросъвестно управление. Изпълнението на политиката на България за насърчаване на раждаемостта и преодоляване на демографската криза следва да се осъществява с активното въвличане на бъдещи, настоящи родители и работодатели.

В тази връзка, сдружение „ЛОРДЕС”, реализира Анализ сред заинтересованите страни бъдещи родители, настоящи родители, бизнес и държавна администрация, показващ интереса на изброените целеви групи към включването във форми на гражданско участие в България и по-конкретно – във формулирането,  изпълнението и мониторинга на демографската политика. За целта бяха попълнени и изведени в Анализа данните от над 120 анкети от всички заинтересовани страни, предимно от бъдещи и настоящи родители, в пет отделни раздела.

В тази статия ще разгледаме анализираните и систематизирани данни от анкетното проучване, както и изводите от тях в Раздел 2, а именно „Демографски характеристики”. Тази част от осъществения анализ е базирана на въпроси в допитването до четирите целеви групи, които целят да оценят демографското развитие на съответното населено място, както и неговото въздействие върху демографското развитие на населението.

Мнението на лицата, които са родители на малки деца показва, че близо 65% се определят като професионално реализирани и с необходимото образование. Преобладаваща част живеят в собствено жилище, по-скоро са съгласни и категорично съгласни, че работодателят им ги подкрепя, когато е необходимо да отсъстват от работа като родители заради отпуск, болнични и др. Същевременно, малко повече от половината от изследваните лица не се чувстват финансово сигурни, все по-трудно съчетават професионалното развитие и семейните си задължения. Над 70% декларират, че успяват да отделят достатъчно време за отглеждането и възпитанието на детето/ децата си, но не считат, че работодателят им осигурява гъвкаво работно време, от което имат нужда за това. Значителна част не виждат перспектива в образователната и социална среда у нас за професионална реализация на децата им. Над 90% от изследваните родители не считат, че продължителният отпуск за раждане/ отглеждане на дете води до загуба на умения и конкурентоспособност. Близо 15% от родителите признават, че са имали репродуктивни проблеми преди да станат родители, а над 20% не считат, че политиката по подкрепа на репродуктивни проблеми у нас е достатъчно адекватна.

Съществена част от потенциалните родители са убедени, че за да създадат с партньора си дете, първо трябва да приключат образованието си, да се реализират професионално и да имат собствено жилище. Разбирането им е, че в съвременните условия все по-трудно се съчетават професионалното развитие със семейните задължения. Близо 33% декларират, че все още нямат дете, защото повечето работодатели у нас не осигуряват гъвкаво работно време за бременни майки и родители с малки деца и липсва подкрепа и разбиране при ползване на отпуск, болнични и др. Близо 60% от потенциалните родители заявяват позиция, че за да създадат с партньора си дете е необходимо да са сигурни, че образователната и социалната среда в България ще създадат условия за реализация на детето като порасне. Преобладаваща част не считат, че продължителен отпуск за раждане/ отглеждане на дете води до загуба на умения и конкурентоспособност. Много висок дял декларират, че все още нямат деца, заради репродуктивни проблеми, а почти половината от бъдещите родители са категорични или по-скоро считат, че политиката за подкрепа при репродуктивни проблеми у нас е адекватна.

Цялата статия и графиките можете да видите тук 

всички статии