За мама

Какво представлява мониторингът на публични политики и програми и каква е неговата роля в съвременното общество

Какво представлява мониторингът на публични политики и програми и каква е неговата роля в съвременното общество

В основата на мониторинга стои възможността да се повиши качеството на живот на гражданите

 Сдружение „ЛОРДЕС” е изпълнител по Договор № BG05SFOP001-2.009-0142-C01, проект „Насърчаване на гражданското участие в политиките за подобряване на демографското развитие в България” по програма „Добро управление”. Проектът се финансира, както следва: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране. Нека проследим какво всъщност е мониторингът и какви са ползите от него.

 Мониторингът е процес на системно и непрекъснато събиране и анализ на информация за хода на реализацията на политиката/програмата и постигането на поставените цели/резултати. Получената информация се използва за целите на управлението – осъществяване на контрол и вземане на управленски решения за продължаване, изменение, допълване или прекратяване на реализацията на съответната политика или програма.

 Начин на извършване:

1. Оценка на процеса - оценява се как и до каква степен се изпълнява публичната политика и дали програмата функционира, както е планирано.

2. Анализ на съотношението „разходи/ползи” и анализ на ефикасността на разходите - това са анализи, при които се сравняват резултатите и постиженията на програмата с разходите (изразходваните ресурси) за тяхното получаване.

3. Оценка на резултатите - тази оценка се съсредоточава преди     всичко върху резултатите и постиженията (включително странични, непланирани и нежелани ефекти), за да се прецени ефективността на програмата.

4. Оценка на въздействието - тази оценка се използва, когато е известно, че върху резултатите от програмата влияят външни фактори, за да се разграничи приносът на прог-рамата за постигане на нейните цели.

 Основен компонент на оценката на публичните политики/програми е социалният анализ. Той трябва да се осъществява с ангажиране на заинтересованите страни, като се вземат предвид техните потребности и интересите им, които се засягат. Социалният анализ може да се ориентира към определяне на ефектите от прилагането на политиките и програмите, както и към възможните решения и дейности за тяхното усъвършенстване. Най-често социалният анализ разглежда систематично няколко типа фактори, влияещи върху реализацията на публичните политики и програми:

• демографски характеристики;

• социално-икономически променливи;

• социална организация на целевите групи;

• обществено-политически контекст;

• потребности, интереси и ценности на заинтересованите страни;

• засегнати или оказващи влияние институции, организации, социални групи.

 Ролята на мониторинга и оценката на публичните политики и програми:

  1. Създават прозрачност и осигуряват отчетност.
  2. Гарантират отговорност на управлението.
  3. Подобряват качеството на изпълнението.
  4. Създават възможност за участие на гражданите по отношение на оценката и изпълнението.
  5. Постигане на съгласие – възможност за влияние върху от страна на заинтересованите страни.
  6. Изграждане на стратегическа визия – постигане на резултати, отговарящи на обществените нужди при оптимално използване на наличните ресурси.

 Оценка на публичните политики и програми:

Връзката между различните фази на осъществяване на публичните политики и програми с видовете оценки е пряка и позволява:

  • предварителни - да се направи предварителна оценка на въздействието на политиката или програмата.
  • текущи - да се измери постигнатият напредък в процеса на тяхното прилагане.
  • заключителни - да се оцени крайният ефект в сравнение с очакваните резултати.

 

В крайна сметка смисълът на мониторинга и оценката на публичните политики и програми е да се прецени дали е възможно да се повишат качеството на живота, благосъстоянието и възможностите за просперитет на гражданите.

Сдружение „ЛОРДЕС”: Даниела Илиева; моб.: 0884 060 940; snclordes@gmail.com

всички статии