Бременност

Висок дял от настоящите и бъдещите родители у нас проявяват интерес  към участие в обсъждания на политиката, касаеща демографското развитие в България

Висок дял от настоящите и бъдещите родители у нас проявяват интерес към участие в обсъждания на политиката, касаеща демографското развитие в България

Месечният доход – основна предпоставка за създаване и отглеждане на дете

Разработването на публичните политики с широкото участие на заинтересованите страни (граждани, бизнес и НПО) е предпоставка за прозрачно и добросъвестно управление. Изпълнението на политиката на България за насърчаване на раждаемостта и преодоляване на демографската криза следва да се осъществява с активното въвличане на бъдещи, настоящи родители и работодатели.

В тази връзка, сдружение „ЛОРДЕС”, реализира Анализ сред заинтересованите страни бъдещи родители, настоящи родители, бизнес и държавна администрация, показващ интереса на изброените целеви групи към включването във форми на гражданско участие в България и по-конкретно – във формулирането,  изпълнението и мониторинга на демографската политика. За целта бяха попълнени и изведени в Анализа данните от над 120 анкети от всички заинтересовани страни, предимно от бъдещи и настоящи родители, в пет отделни раздела.

Сред основните задачи за постигането на основната цел, са:

  1.     Да се проучат характеристики, касаещи демографското развитие в регионален план.
  2.     Да се анализирасоциалната инфраструктура, свързана с достъпа до образователни, здравни и социални услуги, в т.ч. степента на развитие на различните комуникационни канали към целевите групи.
  3.     Да се изследва взаимодействието между страните при формулиране, изпълнение и обсъждане на демографската политика.

 Цялата статия и графиките към нея ще намерите тук.

всички статии