Бременност

Как държавата стимулира раждаемостта и родителството у нас  и кои са основните мерки за демографското развитие на населението

Как държавата стимулира раждаемостта и родителството у нас и кои са основните мерки за демографското развитие на населението

Сдружение „ЛОРДЕС” е изпълнител по Договор № BG05SFOP001-2.009-0142-C01, проект „Насърчаване на гражданското участие в политиките за подобряване на демографското развитие в България” по програма „Добро управление”. Проектът се финансира както следва: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

Ще разгледаме един от основните национални документи за демографско развитие на Р България.

         1. Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на Р България (2012 г. – 2030 г.) се състои от  12 основни направления, с конкретни цели и мерки за тяхното постигане. Основните са Направление 1 - Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда,  благоприятна за раждане, отглеждане и възпитание на деца, като тук основните механизми са свързани с финансови стимули за раждане и отглеждане на деца; съвместяване на родителството с трудово-професионалната реализация; образование, здравеопазване и социално развитие на децата, както и утвърждаването на семейството като базов компонент на обществото и насърчаване на родителите за отглеждане на децата в семейна среда. Направление 2 е насочено към Подобряване на репродуктивнотоздраве на населението. Основните цели тук са: подобряване на грижите за репродуктивното здраве на жените и мъжете и поддържане на добро здравно състояние на бременните жени и майките; насърчаване и развитие на семейното планиране; значително намаляване на броя на абортите и извънбрачните раждания на деца, неприпознати от бащата и превенция и лечение на инфекции на репродуктивните органи и ограничаване на риска от разпространение на ХИВ/СПИН в страната. Направление 3касае Подобряване на общата демографска информираност и сексуално-репродуктивна култура на населението, чрез подкрепа на родителството в подготовката на техните деца за сексуално партньорство и въвеждане на образователни програми за получаване на знания за интимния човешки свят. В Направление 4 - Подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност са залегнали следните основни механизми за справяне с изброените проблеми: подобряване на стандарта и качеството на живот; ускоряване на повишаването на средната продължителност на живота; намаляване на общата и преждевременна смъртност; намаляване на майчината и детската смъртност, чрез женски консултации и медицински услуги; намаляване на общата заболеваемост и превенция на болести; по-висока ефективност и ефикасност на здравните грижи и подобряване на чистота на околната среда и качество на храните.

Направление 5 и 6са фокусирани върху Разработване на адекватна миграционна (външна и вътрешна) и имиграционна политика, както и върху Намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст. Мерките на държавата, залегнали в настоящата стратегия са насочени към: развитие на имиграционна политика за привличане на българи, живеещи в чужбина и въвеждане на специални мерки; дейности, насочени към етническите българи, живеещи извън територията на страната; осигуряване на заетост и намаляване на безработицата сред младите хора; подобряване на условията на труд, заплащането и качеството на заетостта; осигуряване на равен достъп до качествено образование и възможности за учене през целия живот; облекчения при жилищно кредитиране и пълноценно социално развитие на младите хора (вкл. създаване на семейство, отглеждане и възпитание на деца и активно участие в гражданското общество).

В следващите две Направления 7 и 8са залегнали механизми за подобряване на живота на възрастните хора, имайки предвид проблема с цялостното застаряване на населението у нас. Възприемане на комплексен междусекторен подход за активен и продуктивен живот на възрастните хора в добро здраве. Адаптиране на социалнитесистемикъмдемографскитепромени и остаряването на населението чрез разработване и изпълнение на Национална концепция за активен живот на възрастните хора; адаптиране на пазара на труда, социално-осигурителната система, системата от здравни и социални услуги, система за образование и обучение към остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на качеството на живот на възрастните хора.

Направление 9е насочено къмПовишаване на общото образователно, духовно и културно  равнище, квалификация, способности и умения на населението. Основните групи мерки, залегнали в стратегията са: създаване условия за пълно обхващане на децата в детски градини и предучилищни форми на обучение; осигуряване на равен достъп на всички деца до образование във всички образователни степени без разлика на етническа принадлежност, пол, произход, вероизповедание, социално положение и др.; преодоляване неграмотността в средите на бедното население и в групите в неравностойно положение; осигуряване на високо качество на образованието чрез подобряване на съдържанието на учебния процес и материалната база, повишаване квалификацията на преподавателите и осигуряване на училищата с информационни технологии; изграждане на трайни навици за учене през целия живот, условия за професионално обучение и преквалификаия. Не са останали встрани и децата с умствена изостаналост, преодоляване на социалната изолация, развитието на читалищата като средища за духовно израстване и изграждане на висока национална идентичност.

Направления 10, 11 и 12 са насочени към Създаване на условия за равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот за всички социални групи (10), Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата (11) и Въвеждане на задължителна оценка на въздействието върху демографското развитие на населението и качеството на човешкия капитал на всеки нов, изменян или допълван нормативен акт на държавата (12).

2. Законът за семейните помощи за деца урежда държавните помощи, насочени в подкрепа на бременната, родилката и семейството в отглеждането на децата. Семейните помощи биват еднократни и месечни и са описани подробно в Чл. 2. в Закона. Еднократни семейни помощи се полагат при:  бременност; раждане на дете; осиновяване на дете; отглеждане на близнаци; отглеждане на дете от мaйка (осиновителка) студентка; помощзаученици, записани в първиклас и други. Месечнитесемейнипомощисе полагат за:отглежданенадетедонавършваненаеднагодина; отглежданенадетедозавършваненасреднообразование; отглежданенадете с трайноувреждане; детебезправонанаследственапенсияотпочиналродител. В Чл. 3.са описани кои бременни жени и семейства имат право на семейни помощи, като сред тях са: бременнитежени – българскиграждани; семействатанабългарскитеграждани – задецата, коитоотглеждат в страната; семействата, в коитоединиятотродителитеи детето са българскиграждани; семействатанароднини, близкиилиприемнисемейства; бременнитежени – чуждиграждани, и семействатаначуждиграждани, коитопостояннопребивавату нас.

Чл. 4, 4а, 5 и 5а урежда правото на получаване на семейни еднократни и семейни месечни помощи, с оглед на средномесечния доход на член на семейството, като за базови се взимат предходните 24 месеца, съотнесени към дохода, определензацелта в законазадържавниябюджетнаРепубликаБългариязасъответнатагодина, нонепо-малъкотпредходнатагодина. Чл. 6. урежда правото на майката за получаване на еднократна помощ, а Чл. 7.-  правото за получаване на месечни семейни помощи за дете дозавършваненасреднообразование, нонеповечеот 20-годишна възраст. Чл. 8. урежда правото за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до една година, а в Чл. 9 и 10 са описани сроковете и условията за предоставяне на месечните помощи, както и необходимите документи и цялостния административен процес за тяхното отпускане.

Използвани източници и полезни връзки:

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=778

http://www.noi.bg/legislationbg/laws/554-zsempomd

Сдружение „ЛОРДЕС”: Даниела Илиева; моб.: 0884 060 940; snclordes@gmail.com

всички статии